Domino's Pizza

Charakterystyka modelu franczyzowego

W 2014 ro­ku w sie­ci Do­mi­nium zo­stał wpro­wa­dzo­ny sys­tem fran­czy­zo­wy. Po­mi­mo po­sia­da­nia w swo­im port­fo­lio po­nad 70 wła­snych lo­ka­li, Do­mi­nium zde­cy­do­wa­ła się na wpro­wa­dze­nie fran­czy­zy, ze wzglę­du na du­ży po­ten­cjał ta­kie­go roz­wią­za­nia. W cią­gu ostatnich 2 lat przeprowadzono proces rebrandingu sieci, którego celem było wzmocnienie rozpoznawalności marki. Nastąpiła zmiana wystroju wszystkich restauracji, a także opracowano jednolitą komunikację marketingową. W opar­ciu o licz­ne ba­da­nia i ana­li­zy, zo­stał stwo­rzo­ny kom­plek­so­wy pro­gram współ­pra­cy, któ­re­go ce­cha­mi są: mak­sy­ma­li­za­cja ko­rzy­ści i du­ża nie­za­leż­ność fran­czy­zo­bior­cy. Sy­stem fran­czy­zy Do­mi­nium po­zwa­la fran­czy­zo­bior­cy osią­gnąć, a na­stęp­nie utrzy­mać sil­ną po­zy­cję na ryn­ku. Dzie­je się to przy sto­sun­ko­wo du­żej nie­za­leż­no­ści fran­czy­zo­bior­cy, któ­ry za­rzą­dza swo­ją pla­ców­ką i po­dej­mu­je w niej klu­czo­we de­cy­zje, ale ma sze­ro­ką po­moc po­cho­dzą­cą od ad­mi­ni­stra­cji sie­ci.

facebook