Odejście pracownika do konkurencji – jak się zabezpieczyć?

17 sie 2020
artykuł eksperta

Odejście pracownika do konkurencji to sytuacja, która może wystąpić w każdej branży. Dodatkowo istnieje ryzyko zabrania przez niego Twoich klientów. Jest to poważna sprawa, przed którą należy się zabezpieczyć.

Nie tylko kradzież klientów, ale także pracowników i tajemnic przedsiębiorstwa mogą być bardzo dotkliwe w skutkach.

W artykule przedstawię kilka sposobów prawnych na to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji. Wskażę także co można zrobić, jeżeli już padniemy ofiarą takiego działania.

Zastrzeżenie nazwy firmy

Jeżeli Twoja firma ma oryginalną nazwę, którą klienci dobrze kojarzą, warto zastrzec ją w Urzędzie Patentowym. Cena rejestracji wydaje się niewielka w porównaniu do potencjalnych strat, jakie może przynieść „zabranie” Twojej nazwy przez nieuczciwego pracownika.

Prawo zabezpiecza interesy pracodawców

Zanim przejdę do konkretnych rozwiązań prawnych, które można wdrożyć, aby uchronić się przed nieuczciwym zachowaniem ex-pracownika, chcę wskazać jak prawo chroni pracodawców w tej kwestii.

Przepisy Kodeksu Pracy

W Kodeksie Pracy w art. 100 znajdują się obowiązki pracownika. Jednym ze wskazanych obowiązków jest: (…) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (...).

Działania sprzeczne z powyższą regulacją mogą skończyć się nawet natychmiastowym zwolnieniem pracownika. W tym przypadku tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona automatycznie, dzięki przepisom Kodeksu Pracy. Niestety powyższa regulacja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę.

Umowa zlecenia, umowa o dzieło i współpraca B2B

W przypadku umów zlecenia, czy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą zastosowanie znajdą przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa składa się obecnie z 3 przesłanek, które muszą zostać spełnione łącznie. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

  • informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
  • które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
  • o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Warto podkreślić, że dana informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli właściciel podjął odpowiednie kroki, aby tę informację zabezpieczyć i utajnić. W przeciwnym razie (gdy jest ogólnodostępna) jej ujawnienie nie będzie czynem nieuczciwej konkurencji.

Art. 11 wspomnianej wyżej ustawy wymienia w dalszej części kilka przykładowych sytuacji, które stanowią naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warto dodać, że obowiązek nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieograniczony w czasie. Nie ważne ile czasu minęło od końca współpracy z danym pracodawcą (względnie zleceniodawcą). Nigdy nie można ujawniać jego tajemnicy przedsiębiorstwa. Podkreślam ten aspekt, ponieważ do 2018 roku obowiązek ten trwał tylko 3 lata po ustaniu stosunku zatrudnienia.

W tej samej ustawie (art. 12) możemy przeczytać, że nakłanianie pracowników byłego pracodawcy do niewypełniania swoich obowiązków w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy również jest czynem nieuczciwej konkurencji. Tak samo sytuacja wygląda z nakłanianiem klientów firmy, w której się pracowało, do przejścia do korzystania z usług nowej firmy.

Część dalsza w kolejnym artykule eksperta (czyli co może zrobić pracodawca, aby zapobiec nieuczciwej konkurencji).

 

 

 

 

***

Polecamy także:

Modele prowadzenia działalności - jakim przedsiębiorcą jesteś ?

Modele prowadzenia działalności - jakim przedsiębiorcą jesteś ?

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook