PILNE: Opublikowano projekt ustawy franczyzowej!

14 cze 2021
źródło: LinkedIn
foto: unsplash

Profesor Rafał Adamus, który jest autorem słynnego raportu o franczyzie, przygotował projekt ustawy franczyzowej. Dokument opublikował na swoim linkedinie. Resort Sprawiedliwości również udostępnił przygotowaną publikację. Ustawa miałaby wynosić 38 stron. 

przeczytaj także: Burzliwy raport o franczyzie!

Przypomnijmy, że projekt "Kodeksu Dobrych Praktyk we Franczyzie" - dokumentu, który miał na celu samoregulację rynku franczyzowego, został również przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Powodem zakończenia prac przy Rzeczniku MŚP było między innymi - brak kompromisu co do okresu wypowiedzenia umowy franczyzowej. W miniony czwartek, w sprawie franczyzy odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, na którym uczestniczył także sam Rzecznik MŚP.

Projekt ustawy franczyzowej: Co proponuje Adamus?

To praca całkowicie koncepcyjna. Jedno z wielu możliwych rozwiązań. Poprawia ona założenia przyjęte we wcześniejszym raporcie przygotowanym dla IWS dotyczącym franczyzy. Może być przedmiotem swobodnej dyskusji - poinformował profesor. 

W projekcie ustawy określone zostały zasady zawierania umowy franczyzy, obowiązki informacyjne organizatora sieci franczyzowej - przed zawarciem umowy. Opisano także prawa i obowiązki  stron w umowie franczyzy. Wprowadzono zasady ochrony zbiorowych interesów franczyzobiorców. Zgodnie dokumentem, franczyzodawcy musieliby przed zawarciem umowy franczyzy przedstawiać zainteresowanym ich konceptem tzw. prospekt informacyjny. Dokument miałby zawierać dane o warunkach partnerstwa (m.in. podstawowe dane o sieci, informacje o sprawach sądowych, wynagrodzeniu, prawach i obowiązkach, karach umownych, okresach wypowiedzenia, sprawozdania finansowe, a także kopię umowy franczyzowej.

Jeśli chodzi o kwestie rozwiązania umowy franczyzowej, to autor proponuje następujący zapis: (...) Umowa franczyzy może zostać zawarta na czas nieoznaczony albo oznaczony. Umowa może zostać zawarta na – w zasadzie dowolny – zamknięty okres czasu. Projekt nie przyjął rozwiązania jakie wprowadził ustawodawca włoski: minimum trzyletni okres obowiązywania umowy. Z uwagi na różnorodność sieci franczyzowych trudno jest sprowadzić optymalny czas trwania umowy do wspólnego mianownika. Projekt nie narzuca zatem jakiegokolwiek rozwiązania stronom co do czasu trwania umowy pozostawiając tą kwestię ich autonomii woli. Umowa franczyzy zawarta na czas określony może być rozwiązana przed upływem terminu jej obowiązywania tylko w sytuacjach wyjątkowych (...).

Dalej w dokumencie czytamy: Prawo do wypowiedzenia umowy powinno być przyznane symetrycznie zarówno organizatorowi sieci jak i franczyzobiorcy niemniej z uwzględnieniem zachodzących między nimi różnic. Z ważnych przyczyn obie strony powinny mieć możliwość wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy zawartej na czas oznaczony jak i na czas nieoznaczony. Umowa zawarta na czas nieoznaczony powinna być rozwiązywalna za wypowiedzeniem przy czym inne terminy wypowiedzenia powinny być dla organizatora sieci a inne dla franczyzobiorcy. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana przez franczyzobiorcę na trzy miesiące naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku i na miesiąc naprzód w trzecim i kolejnym roku jej obowiązywania. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana przez organizatora sieci na sześć miesięcy naprzód (...).

Sama kwestia rozwiązania umowy wydaje się być jedną z najważniejszych dla rynku, ponieważ to spór o okres wypowiedzenia blokował prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk we Franczyzie, przy Rzeczniku MŚP. Inne preferencje wskazywali przedstawiciele franczyzobiorców, jeszcze inne sami organizatorzy sieci.

Przeczytaj także: Rzecznik MŚP nie obejmie patronatem Kodeksu Dobrych Praktyk we Franczyzie! Ministerstwo przejmuje kontrolę

Projekt ustawy wprowadza także katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy franczyzobiorców. Wszelkimi tego typu sprawami miałby się zajmować UOKiK. Zgodnie z projektem ustawy, karane byłyby wszelkie nielegalne praktyki, za które uznano: naruszanie obowiązku udzielania franczyzobiorcom rzetelnej, odpowiednio zweryfikowanej, prawdziwej i pełnej informacji o warunkach przystąpienia do danej sieci franczyzowej. Nielegalną praktyką byłoby także zastrzeganie kar umownych, odstępnego i innych podobnych ryczałtowo liczonych obciążeń dla franczyzobiorców (w nadmiernych, nieproporcjonalnych wysokościach). Projekt przewiduje także karę grzywny za brak odpowiedniego przeszkolenia początkujących franczyzobiorców w zakresie "podstaw ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej".

Ustawa także poświęca oddzielny paragraf na kwestie ochrony samego franczyzodawcy i opisuje kwestie związane z zakazem konkurencji, po zakończeniu współpracy.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ CAŁY PROJEKT USTAWY FRANCZYZOWEJ  >>TUTAJ

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook