Sklepy na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia mogą być otwierane w niedziele!

28 lut 2022
źródło: materiały prasowe

Piotr Müller - Rzecznik Rządu poinformował, że możliwe jest otwieranie sklepów na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego, a w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy.

Müller podkreślił, że w związku z agresją Rosji i przybywającymi do Polski mieszkańcami Ukrainy, mamy w Polsce stan "wyższej konieczności, w którym potrzebne jest uruchomienie danego rodzaju działalności".

- W szczególności w woj. podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, po których poruszają się osoby przemieszczające się z terenu Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę. Właśnie ze względu na to, że działamy w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem wyższego dobra - w tym wypadku osób, które uciekają przed wojną - powiedział Müller.

Przypomnijmy, że 1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o zakazie handlu, na mocy której w niedziele niehandlowe nie będą mogły funkcjonować sklepy. Wyjątkiem będą tylko te, które udokumentują, że ich przychód ze świadczonych usług pocztowych wyniesie nie mniej niż 40 proc. W przypadku sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców, handel w niedziele będzie możliwy wtedy, kiedy za ladą będzie stał właściciel sklepu. W świetle nowelizacji, franczyzobiorca może korzystać z pomocy członków najbliższej rodziny  - o ile nie są etatowymi pracownikami tego sklepu. Taka decyzja sprawiała, że supermarkety i wielkopowierzchniowe sklepy nie były w stanie otworzyć swoich placówek, chociażby z powodu wymaganej większej liczby osób do pracy.

Przeczytaj także: ORLEN uspokaja: nie zabraknie paliwa

Art.  6.  [Placówki nieobjęte zakazem handlu w niedzielę i święta]
1. 
Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:1)
na stacjach paliw płynnych;
2)
w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
3)
w aptekach i punktach aptecznych;
4)
w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5)
w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6)
w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) 1
 w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;
8)
w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159);
9)
w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10)
w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11)
w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12)
w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13)
w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14) 2
 w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;
15)
w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
16)
w strefach wolnocłowych;
17)
w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
18)
na terenie jednostek penitencjarnych;
19)
w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
20)
w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
21)
w przypadku handlu towarami z automatów;
22)
w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
23)
w hurtowniach farmaceutycznych;
24) 3
 w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;
25)
w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
26)
w zakładach pogrzebowych;
27)
w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
28)
w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
29)
w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
30)
na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
31)
w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
32) 4
 w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook